คำถามที่  71

Dear Dr. Kitti,

Thank you very much for your kindness reply.  I would like
to ask you more questions regarding to low blood cell.
I have a bit low blood cell but I am not sure if it's white
or red blood cell.

1. Please kindly tell me if we have low blood cell, it will be serious
or not, thanks.
2. low blood cell will affect any organs in my body in the future
or not ? 5. I have antibody, low blood cell, mybaby has rash
and I have a symptom as explained to you, these can measure
that i have SLE or not.  and how many percent that I probably
have SLE?
3. and what is the criteria for havingSLE?
4. I am now 27 years old. Do you think I should keep seeing
the doctor always to follow up the disease ?
5. Please could you kindly advise me more what's the best
help for not being so worried about the disease, thanks so much,
Kind Regards,

ตอบ

1. ถ้ามีเม็ดเลือดแดงต่ำ คือมีภาวะโลหิตจาง  ถ้าจางไม่มากสำหรับคนปกต
ิอาจจะไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตปกติ แต่อาจมีเหนื่อยง่าย  เพลีย  แต่ถ้าเป็น
คนสูงอายุอาจทำให้สมองและหัวใจขาดออกซิเจน  ทำให้หัวใจล้มเหลวได้ 
หรือเป็นอัมพาตได้ ถ้าเป็นเม็ดเลือดขาวต่ำก็ทำให้มีภูมิต่อต้านเชื้อโรคลดลง
ทำให้ติดเชื้อง่าย
2. มีโอกาสประมาณ 30-50%  ที่คุณจะเป็นโรค เอส แอล อี
3. การวินิจฉัยโรค เอส แอล อี มีเกณฑ์การวินิจฉัยทีแพทย์ใช้เป็นมาตรฐาน 4
ข้อ ใน 11 ข้ออยู่แล้ว
4. คุณควรไปรีบการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอ

น.พ. กิตติ