คำถามที่  67

Dear Dr. Kitti,

     I would like to ask you about SLE. I just had a baby as a girl.
She's now 7 months.she has rash around her face, head and
neck. but it's better now. Now the doctor suspects that I probably
have SLE because my blood is a bit low and I have autoantibody.
I also have sores in my mouth. Sometimes I have muscle pain
and serious headahe especially, when I use the computer.
Now I am taking hidroxy Cloroquine 2 times per day. I start
taking it for more than 2 months now. Since I take it, sometimes
I feel my eyes get dry and can not see things well as usual.

Please could you reply the questions below

1. I will have SLE or not as I described above ?

2. How long I have to take this medicine?

3. In case I have SLE, if take medicine, the disease will be stopped or not ?

4. Can I get more baby ?

5. Doing regular exercise, sleep well and eat nutrient food can prevent
the disease? How I can take care myself and,

6. SLE is a serious disease ? In case i have it, I will have long life
or not andwhat should I do ?

     I have a friend. she had it for about 2 years. She just died a month
ago because of this disease. Now I feel so frighten and worried much
about the disease.

 

Please could you answer in Thai language,

thanks.


ตอบ

1. ยังสรุปไม่ได้แน่ แต่อาการของคุณยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน คงต้องดูผลการตรวจ
เลือดประกอบ

2. เนื่องจากคุณยังไม่มีอาการ ยกเว้นแต่มีบุตรที่มีผื่นกับมีผลการตรวจเลือด
จึงไม่สามารถบอกได้ว่า ทานยา hydroxychloroquine เพื่ออะไรและจะต้อง
ทานไปนานเพียงใด จะติดตามดูผลของการรักษาได้อย่างไร

3. ยา hydroxychloroquine เป็นยาที่ใช้ช่วยรักษาอาการผื่นและอาการปวดข้อ
ในโรค SLE

4. ถ้าไม่ได้เป็น SLE หรือเป็นแต่ตัวโรคสงบก็มีบุตรได้

5. การทำกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันโรค
แต่ทำให้การรักษาโรคง่ายขึ้น

น.พ. กิตติ